Číslo hlasovania: 847
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 311/2003 zo dňa 27.11.2003,

A) stanovuje

pre Klub vodného motorizmu LODIAR, Klub vodných motoristov KORMORÁN a Yacht club Danubius na podanie návrhu priestorového rozdelenia športovej lodenice na Veľkodunajskom nábreží v Komárne, s ktorým súhlasia všetky tri kluby termín do 15.08.2004,

B) ukladá riaditeľovi MPCR Komárno

v prípade nepredloženia návrhu v zmysle bodu A/ uznesenia vypovedať zmluvu o spolupráci uzatvorenú medzi MPCR Komárno a súkromným podnikateľom Miroslavom Hradilom o užívaní uvedených priestorov, pre účely Klubu vodného motorizmu LODIAR a Yacht clubu.

Termín: 31.08.2004
Zodpovedný: riaditeľ MPCR Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: