Číslo hlasovania: 850
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe komisie rozvoja mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu komisie rozvoja mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 23.03.2004, 20.04.2004, 11.05.2004, 18.05.2004, 09.06.2004 a 15.06.2004.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: