Číslo hlasovania: 851
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k informácii o zmene vo vedení futbalového klubu KFC Majorka


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informáciu o zmene vo vedení futbalového klubu KFC Majorka,

B) schvaľuje

zámer naďalej prednostne podporovať činnosť detských a mládežníckych mužstiev futbalového klubu KFC Majorka.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: