Číslo hlasovania: 852
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

poskytnutie finančných prostriedkov pre Média Comaromiensis n.f., vo výške 693.000,-Sk z rezervného fondu mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 15.08.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: