Číslo hlasovania: 853
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k žiadosti mestskej polície o zmenu rozpočtu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zámer na poskytnutie služieb pri ochrane verejného poriadku so súkromnými bezpečnostnými službami v spolupráci mestskej polície a ORPZ SR s tým, že finančné krytie tejto služby bude zabezpečené v rámci schváleného rozpočtu mestskej polície na rok 2004 z bežných výdavkov MP.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Petheő

   Nehlasovali: