Číslo hlasovania: 854
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná čas k prejednaniu Správy hlavného kontrolóra


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesenia č. 469/2004 D/1 a uznesenia č. 440/2004 D/1.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: