Číslo hlasovania: 855
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k informatívnej správe k finančnému vysporiadaniu záloh poskytnutých pre spoločnosť ALTERNATÍVA, s. r.o., za obdobie 1.4.2001 – 28.2.2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívnu správu k finančnému vysporiadaniu záloh poskytnutých pre spoločnosť ALTERNATÍVA, s. r.o., za obdobie 1.4.2001 – 28.2.2003,

B) schvaľuje

1. finančné vysporiadanie pohľadávky mesta Komárno voči ALTERNATÍVA, s.r.o., z preplatku z vyúčtovania záloh uhradených podľa Zmluvy o prevádzkovaní mestských bytov a obytných domov vo vlastníctve mesta (ďalej len „zmluva o prevádzkovaní“) uzatvorenej dňa 30.3.2001, za obdobie 1.4.2001 – 28.2.2003 ku dňu 31.12.2003 vo výške 781.575,- Sk,
2. finančné vysporiadanie pohľadávky mesta Komárno voči ALTERNATÍVA, s.r.o., z poplatku z omeškania, zaplateného neplatiacimi nájomníkmi za obdobie 1.4.2001 – 28.2.2003 ku dňu 31.12.2003 vo výške 298.977,54 Sk,
3. finančné vysporiadanie pohľadávky mesta Komárno voči ALTERNATÍVA, s.r.o., z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov za rok 2003 vo výške 1.242.356,- Sk, znížený o preplatok za rok 2002 vo výške 72.785,- Sk, t.j. vo výške 1.169.571,- Sk,
4. finančné vysporiadanie pohľadávky ALTERNATÍVA, s.r.o., voči mestu Komárno za zálohové platby v zmysle Mandátnej zmluvy o zabezpečení prevádzkovania mestských bytov a obytných domov vo vlastníctve mesta uzatvorenej dňa 1.3.2003 v znení dodatku č. 1 zo dňa 21.11.2003 vo výške 710.000,- Sk mesačne, spolu za obdobie apríla až júl 2004 v celkovej výške 2.840.000,- Sk,
5. ukončenie platnosti uznesenia MZ č. 464/2004/A zo dňa 23. apríla 2004 a poskytovanie záloh počnúc 1.8.2004 v súlade s Mandátnou zmluvou.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu B/ uznesenia.

Termín: 31.07.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
PaedDr. István Bende JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: