Číslo hlasovania: 856
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k informatívnej správe k finančnému vysporiadaniu záloh poskytnutých pre spoločnosť ALTERNATÍVA s r.o. za obdobie 1.4.2001 – 28.2.2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vyradenie bytov z kompetencie ALTERNATÍVA, s.r.o., ktoré sú evidované aj u bytového spoločenstva, podľa zoznamu vypracovaného bytovým oddelením. Zoznam tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 01.10.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: