Číslo hlasovania: 857
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k informatívnej správe k finančnému vysporiadaniu záloh poskytnutých pre spoločnosť ALTERNATÍVA, s. r.o., za obdobie 1.4.2001 – 28.2.2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

vypovedanie Mandátnej zmluvy o zabezpečení prevádzkovania mestských bytov a obytných domov vo vlastníctve mesta uzatvorenej s ALTERNATÍVA, s.r.o., dňa 01.03.2003 podľa mandátnej zmluvy.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Attila Czíria JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: