Číslo hlasovania: 858
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná čas k žiadosti o financovanie ŠKD


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zvýšenie dotácie pre ŠKD pri ZŠ v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárna na rok 2004 vo výške 1.500.000,- Sk z rezervného fondu mesta,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: