Číslo hlasovania: 859
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k zvýšeniu odmeny za službu pri svadobných obradov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zvýšenie odmeny za službu pri svadobných obradoch zo 60,- Sk na 120,- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: od 1.8.2004 priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: