Číslo hlasovania: 860
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k zaradeniu riaditeľ Strediska služieb škole


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ Strediska služieb škole Komárno v zmysle priloženej zápisnice. Komisia po vyhodnotení požadovaných podkladov a po vyhodnotení osobných pohovorov určila poradie, že na 1. mieste sa umiestnil Ing. Peter Adler.

B) vymenuje

na základe výsledkov výberového konania uskutočneného v zmysle uznesenia č.423/2004 zo dňa 7. apríla 2004 za riaditeľa Strediska služieb škole Ing. Petra Adlera.

C) schvaľuje

funkčný plat riaditeľa Strediska služieb škole Ing. Petra Adlera podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov od 16. júla 2004 nasledovne:

platová triedaplatový stupeňtarifný plat v SKosobný príplatok (50%)príplatok za riadenie (20%)spolu
11
4
10.730,-0,-2.772,-13.510,-
osobný príplatok od 1.10.2004: 6.930,- 20.440,-

 
D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

pripraviť menovací dekrét a zabezpečiť jeho odovzdanie.

Termín: 16.07.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: