Číslo hlasovania: 861
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna čas k odpredaju pozemku


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 70 m2 z p. č 7985, zastavaná plocha v k. ú. Komárno, za cenu štvornásobku BDÚ t.j. 4.324,- Sk/m2 pre ź. K..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:
Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: