Číslo hlasovania: 862
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k odpredaju nehnuteľností


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 7197/2 o výmere 181 m2, ostatná plocha a pozemku p.č. 7197/1 o výmere 125 m2, ostatná plocha v k.ú. Komárno s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkami sa nachádzajú inžinierske siete (kanalizácia) pre P. B. v podiele 1/2 k celku a pre A. Sz. a manželku O. Sz. v podiele 1/2 k celku za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.214,- Sk/m2 navýšenou cenou za nájom pozemku od doby ukončenia nájomnej zmluvy č.j. 606/1998 - MPO, t.j. od 01.01.1999 v hodnote 83.490,- Sk, t.j. za celkovú cenu 454.974,- Sk , pri splnení :

1. podmienok na využitie pozemkov

2. podmienok pre uzatvorenie kúpnej zmluvy

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

Termín: 30 dní od obdržania odpovede kupujúcich
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: