Číslo hlasovania: 863
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna čas


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj pozemku p.č. 10983/1 o výmere 1003 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pre R. F..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth

   Proti:
Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: