Číslo hlasovania: 864
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj pozemku p.č. 1733/69 o výmere 107 m2, zastavaná plocha a pozemku p.č. 1733/1 o výmere 8387 m2, ostatná plocha v k.ú. Nová Strហpre Nádej - Reménység, n.o. - Resocializačné stredisko, Športová 1026, 946 34 Bátorové Kosihy, vzhžadom na perspektívu využívania tejto nehnutežnosti na účely autoškoly.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: