Číslo hlasovania: 865
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna čas


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 1000 m2 z pozemku p.č. 1536/26, ostatná plocha v k.ú. Komárno pre M. R..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: