Číslo hlasovania: 866
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna čas


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 200 m2 z p.č. 3990/9, ostatná plocha v k.ú. Komárno pre J. Sz..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: