Číslo hlasovania: 867
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v k.ú. Komárno k nehnuteľnosti Bašty II. so súpisným číslom 1372 na p.č. 5846 podľa geometrického plánu č. 22 708 758 -28/2003 zo dňa 03.03.2004 nasledovne :

1. Mesto Komárno nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť Bašty II. so súpisným číslom 1372 na p.č. 5846/1 a pozemok p.č. 5846/1 o výmere 1865 m2, zastavaná plocha,

2. Š. V. a J. P. nadobudnú do podielového spoluvlastníctva obaja v rovnakom podiele, t.j. 1/2 k celku nehnuteľnosť Bašty II. so súpisným číslom 1372 na p.č. 5846/2 a pozemok 5846/2 o výmere 1865 m2, zastavaná plocha,

bez finančného vysporiadania s tým, že :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Termín: 30 dní od doručenia znaleckého ocenenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: