Číslo hlasovania: 868
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

zníženie kúpnej ceny pozemkov pre :

nakoľko uznesenie bolo schválené v súlade s ust. VZN mesta Komárno č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení neskorších predpisov, a zníženie by bolo v rozpore s cit. VZN.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: