Číslo hlasovania: 869
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k ukončeniu nájomného pomeru dohodou a k uzatvoreniu nájomnej zmluvy


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. ukončenie nájomného pomeru dohodou so spoločnosťou Dobrochod Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská brána, 945 01 Komárno, (pôvodný názov spoločnosti T & O spol. s r.o.) na nebytové priestory - objektové súbory Pevnostného systému Komárno, Palatínska línia - Bašty I., uzatvoreného nájomnou zmluvou č. 160/1995 - MPO zo dňa 04.04.1995, vrátane jej dodatku č. 1 a na nebytový priestor - časť Pevnostného systému Komárno, Vnútorný rondel Bašty II., uzatvoreného nájomnou zmluvou č. 462/1997 - MPO zo dňa 23.03.1998, vrátane jej dodatku č. 1 ku dňu 01.08.2004,

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou X – plan, s.r.o., sídlom Bratislavská brána - Bašta I., Komárno za rovnakých podmienok ako s T & O spol. s r.o. , s dobou nájmu ako v pôvodných nájomných zmluvách, t.j. nájomná zmluva č. 462/97 - MPO zo dňa 23.03.1998, vrátane jej dodatku č. 1 a nájomná zmluva č. 160/95 - MPO zo dňa 04.04.1995 vrátane jej dodatku č. 1, t.j.

- Palatínska línia - Bašty I. :
p.č. 2967 o výmere 828 m2, zastavaná plocha so súpisným číslom 3412,
p.č. 2968 o výmere 973 m2, zastavaná plocha so súpisným číslom 1704,
p.č. 2969 o výmere 352 m2, zastavaná plocha so súpisným číslom 1704,
p.č. 2972/1 o výmere 2318 m2, zastavaná plocha,
p.č. 2972/2 o výmere 674 m2, zastavaná plocha,
p.č. 2972/3 o výmere 2169 m2, zastavaná plocha,
p.č. 2972/4 o výmere 374 m2, ostatná plocha,
od 01.08.2004 do 31.05.2025 za cenu 50,- Sk/m2/rok.

- Vnútorný rondel Bašty II. :
p.č. 5850 o výmere 632 m2, zastavaná plocha so súpisným číslom 3410,
od 01.08.2004 do 31.03.2028 za 1,- Sk/rok,

za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie dohody o ukončení nájomného pomeru,

Termín: 30 dní od obdržania odpovede nájomcu
Zodpovedný: prednosta MsÚ


3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhov nájomných zmlúv.

Termín: 30 dní od obdržania odpovede nájomcu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: