Číslo hlasovania: 870
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu o zámene pozemkov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. zámenu pozemkov medzi Mestom Komárno a vlastníkov pozemkov pod garážami na Orechovom rade v Komárne podľa geometrického plánu č. 33938458 - 5/98 zo dňa 04.09.1998 v k.ú. Komárno nasledovne :
a. Mesto Komárno zamení pozemok - diel č. 1 o výmere 1 m2 z p.č. 5451/1, zastavaná plocha , vedený na LV č. 6434 za pozemok - diel č. 8 o výmere 1 m2 z p.č. 5451/37, zastavaná plocha z vlastníctva M. S. a manželky D. S. vedený na LV č. 6069 bez finančného vyporiadania,
b. Mesto Komárno zamení pozemok - diel č. 2 o výmere 1 m2 z p.č. 5451/1, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 za pozemok - diel č. 9 o výmere 1 m2 z p.č. 5451/36, zastavaná plocha z vlastníctva L. Sz. a manželky T. Sz. vedený na LV č. 6073 bez finančného vyporiadania,
c. Mesto Komárno zamení pozemok - diel č. 3 o výmere 1 m2 z p.č. 5451/1, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 za pozemok - diel č. 10 o výmere 1 m2 z p.č. 5451/35, zastavaná plocha z vlastníctva O. Č. vedený na LV č. 6067 bez finančného vyporiadania,
d. Mesto Komárno zamení pozemok - diel č. 4 o výmere 1 m2 z p.č. 5451/1, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 za pozemok - diel č. 11 o výmere 1 m2 z p.č. 5451/34, zastavaná plocha z vlastníctva M. Sz. a manželky E. Sz. vedený na LV č. 1164 bez finančného vyporiadania.
e. Mesto Komárno zamení pozemok - diel č. 5 o výmere 1 m2 z p.č. 5451/1, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 za pozemok - diel č. 12 o výmere 1 m2 z p.č. 5451/33, zastavaná plocha z vlastníctva G. M. vedený na LV č. 7645 bez finančného vyporiadania.
2. Odpredaj pozemkov pre vlastníkov pozemkov pod garážami na Orechovom rade v Komárne podľa geometrického plánu č. 33938458 - 5/98 zo dňa 04.09.1998 v k.ú. Komárno nasledovne :
a. odpredaj pozemku - diel č. 6 o výmere 1 m2 z p.č. 5451/1, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 za cenu 150,- Sk/m2 pre J. B. a manželku T. B.,
b. odpredaj pozemku - diel č. 7 o výmere 2 m2 z p.č. 5451/1, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 za cenu 150,- Sk/m2 pre Š. G. a manželku M. G.,

za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

Termín : 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


Termín : 30 dní od obdržania odpovede žiadateľov
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: