Číslo hlasovania: 871
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k uzatvoreniu nájomných zmlúv


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie nájomných zmlúv na nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Dôstojníckeho pavilónu v Komárne :

1. na I. poschodí (východný trakt) na p.č. 1846/2 so súpisným číslom 142, vedený na LV č. 6434 na dobu 10 rokov za 750,- Sk/m2/rok

a. s J. B. - gynekologická ambulancia 98,57 m2 + spoločné priestory 32,87 m2,
Spolu : 130,94 m2.
b. s F. B. - kardiologická ambulancia 65,92 m2 + spoločné priestory 32,87 m2,
Spolu : 98,79 m2.
c. s A. B. - interná ambulancia 76,33 m2 + spoločné priestory 32,87 m2,
Spolu : 109,20 m2.
d. s J. S. - neurologická ambulancia 62,62 m2 + spoločné priestory 32,87 m2
Spolu : 95,49 m2.
e. so spoločnosťou So X R a,s.r.o., IČO 36561665, so sídlom Krivá 4, 945 01
Komárno, SONO ambulancia 29,53 m2 + spoločné priestory 32,87 m2
Spolu : 62,40 m2.
f. s M. M. - ORL ambulancia 53,09 m2 + spoločné priestory 32,87 m2
Spolu : 85,96 m2.
g. s M. G. - očná ambulancia 54,60 + spoločné priestory 32,87 m2
Spolu : 87,47 m2.

2. v južnom krídle na p.č. 1846/3 so súpisným číslom 142 vedený na LV č. 6434 na dobu 10 rokov za 750,- Sk/m2/rok
a. so spoločnosťou So X R a ,s.r.o., IČO 36561665, so sídlom Krivá 4, 94501 Komárno, ambulancia RTG 94,69 m2, Spolu : 94,69 m2.
b. s A. M. - chirurgická ambulancia 77,98 m2 + spoločné priestory 25,3 m2,
Spolu : 103,28 m2.
c. s S. Cs. - dermatovenerologická ambulancia 60,1 m2 + spoločné priestory 25,3 m2,
Spolu : 85,4 m2.
d. so spoločnosťou K. V., s.r.o, IČO 36561045, so sídlom Východná 4, 941 10 Tvrdošovce - ortopedická ambulancia 77,11 m2 + spoločné priestory 25,3 m2,
Spolu : 102,41 m2.

za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhov nájomných zmlúv.

Termín: 30 dní od obdržania odpovede žiadateľov
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Lajos Csonka

   Nehlasovali: