Číslo hlasovania: 872
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna čas k určeniu výšky nájomného za záhrady v k.ú. Komárno a v k.ú. Nová Stráž


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

výšku nájomného na prenájom pozemkov, ktoré sú užívané ako záhrady pre nájomné zmluvy uzatvorené od 01.08.2004 nasledovne:
v k.ú. Komárno 5,- Sk/m2/rok,
v k.ú. Nová Strហ4,- Sk/m2/rok,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle uznesenia mestského zastupitežstva.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: