Číslo hlasovania: 873
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Informatívnej správe o právnych úkonoch v majetkových veciach o ktorých rozhodol primátor mesta


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Informatívnu správu o právnych úkonoch v majetkových veciach o ktorých rozhodol primátor mesta podža § 3 ods. 3. písm. a) a b) VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Komárno v znení neskorších predpisov.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: