Číslo hlasovania: 874
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov z otvárania a posúdenia súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov medzi Mederčskou, Záhradníckou a Petőfiho ulicou v Komárne zo dňa 23.06.2004,

B) schvaľuje

v súlade s uznesením MsZ č. 471/2004 zo dňa 23.04.2004, s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže zo dňa 23.04.2004 a vyhodnotením obchodnej verejnej súťaže zo dňa 23.06.2004, odpredaj nehnuteľností - pozemkov vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno:

pre BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, za celkovú cenu 25.034.937,- Sk, pri splnení:

1. podmienok na využitie pozemkov:

2. podmienok pre uzatvorenie kúpnej zmluvy:

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámení o výsledku obchodnej verejnej súťaže a prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva účastníkom obchodnej verejnej súťaže,

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a jej zaslanie spolu s výzvou na podpísanie a zaplatenie zvyšku kúpnej ceny BILLA REALITY SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava,

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


3. zabezpečiť vrátenie zloženej zábezpeky neúspešným účastníkom obchodnej verejnej súťaže,

Termín: do 14 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


4. jednať s BILLA REALITY SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava v súlade s ich súťažným návrhom o prispôsobení tvaru a vzhľadu budovy požiadavkám predstaviteľov mesta tak, aby supermarket BILLA dopĺňal a zaktraktívňoval danú lokalitu a hlavne aby sa architektonicky prispôsobil vzhľadu okolia.

Termín : po realizácii kúpnopredajného vzťahu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Petheő

   Nehlasovali: