Číslo hlasovania: 875
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 170 m2 z p. č 2691, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierské siete, za cenu podľa BDÚ t.j. 1.131,- Sk/m2, pre TARGET Komárno, spol. s r.o., so sídlom Mederčská 34, 945 01 Komárno, upresnenej podľa geometrického plánu za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: