Číslo hlasovania: 876
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

pridelenie náhradného pozemku pre F. P. nakoľko pôvodný pozemok p.č. 5901/44 bol zastavateľný a posun garáži susedných vlastníkov nespôsobilo Mesto Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: