Číslo hlasovania: 877
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 50 m2 z p. č 8406, zastavaná plocha v k. ú. Komárno, za cenu podľa BDÚ t.j. 910,- Sk/m2 s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete pre R. M. upresnenej podľa geometrického plánu za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: