Číslo hlasovania: 878
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k návrhu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva pozemku p.č. 3042 o výmere 3774 m2, záhrada v k.ú. Komárno na Alžbetinom ostrove, nasledovne :

bez finančného vyporiadania, s tým, že výmera bude upresnená geometrickým plánom, tak aby pozemok Mesta Komárno po vyporiadaní bol prístupný zo strany Veľkodunajskej cesty za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva.

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Termín: 30 dní od obdržania znaleckého posudku a geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: