Číslo hlasovania: 879
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Informatívnej správe o zámeroch záchrany, obnovy a prezentácie Starej a Novej pevnosti v Komárne


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívnu správu o zámeroch záchrany, obnovy a prezentácie Starej a Novej pevnosti v Komárne,

B) žiada neziskovú organizáciu PRO CASTELLO, n.o., so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

vyvinú so samosprávou Mesta Komárno a Mesta Komárom v Maďarskej republike spoločné úsilie pri spracovaní návrhu zaradenia starej a novej pevnosti do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.

Termín: priebežne
Zodpovedný: riaditež n.o.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: