Číslo hlasovania: 880
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k návrhu na získanie knižného fondu pedagogickej knižnice v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

žiada primátora Mesta Komárno

rokovať s Krajským školským úradom v Nitre o možnosti získania knižného fondu pedagogickej knižnice, umiestnenej v priestoroch Metodického centra Krajského školského úradu na Dunajskom nábreží v Komárne, pre mesto Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
 Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Lajos Csonka Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: