Číslo hlasovania: 881
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej doby


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájmu bytu s neplatičom, ktorému sa skončil nájom uplynutím výpovednej lehoty a ktorý

1. zaplatil celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním, za nasledovných podmienok:

2. nezaplatil celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať podľa bodu A. uznesenia

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: