Číslo hlasovania: 882
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Zmene uznesenia č. 476/2004


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 476/2004 zo dňa 3. júna 2004 nasledovne:

Bod B/1 uznesenia znie:

1. predaj mestského bytu na Družstevnej ul. 25/5 Komárno pre F. Sz. za kúpnu cenu 120.000,- Sk,
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: