Číslo hlasovania: 883
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k odstúpeniu Mesta Komárno od nájomnej zmluvy


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

odstúpenie Mesta Komárno od nájomnej zmluvy č. 556/OSM/2003, uzatvorenej medzi Mestom Komárno a cirkevnou školou, ZŠ a gymnázium Mariánum, s vyučovacím jazykom maďarským, so sídlom Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:
RNDr. Géza Nagy

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: