Číslo hlasovania: 884
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k pozvánke na mimoriadne valné zhromaždenie UniBanka, a. s.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

pozvánku na mimoriadne valné zhromaždenie UniBanka, a. s., ktoré sa bude konať 29. júla 2004 o 13.30 hod. v sídle spoločnosti na Vajnorskej 21, 832 65 Bratislava, s nasledovným programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti
3. Záver

B) schvaľuje

neúčasť akcionára Mesto Komárno na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti UniBanka, a. s. , nakoľko podiel akcií vo vlastníctve mesta je 0,44 %.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: