Číslo hlasovania: 885
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k príprave Valného zhromaždenia spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Pozvánku na valné zhromaždenie spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o.

B) konštatuje, že

1. Otvorenie, kontrola účasti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky
4. Schválenie podmienok návrhu na prevod podielu spoločníka mesto Komárno, IČO: 00306525 podľa ustanovení Spoločenskej zmluvy spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o.
5. Strategický zámer spoločnosti na rok 2004
6. Diskusia k činnosti a zámerom spoločnosti
7. Záver

C) žiada konateľa spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: