Číslo hlasovania: 886
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k účasti delegácie na Dňoch Weißenfelsu


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

poveruje primátora Mesta Komárno

zostavi delegáciu, ktorá bude reprezentova Mesto Komárno v družobnom meste Weißenfels na 14. ročníku Zámockých slávností koncom augusta 2004.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: