Číslo hlasovania: 887
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k žalobe o náhradu škody vo veci neúspešnej výstavby čerpacej stanice pohonných hmôt v meste Komárno, podanej spoločnosťou TEX Slovakia, spol. s r.o., uplatnenej právnym nástupcom spoločnosti ORGO, spol. s r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

podanie žaloby o náhradu škody, podanej spoločnosťou TEX Slovakia, spol. s r.o., vo veci neúspešnej výstavby čerpacej stanice pohonných hmôt v meste Komárno na základe výsledkov verejnej súťaže, uplatnenej právnym nástupcom, spoločnosťou ORGO, spol. s r.o., na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky, vedenej na Okresnom súde v Komárne pod sp. zn. 7C 305/00.

B) žiada primátora Mesta Komárno

1. začať rokovanie o predmetnom súdnom spore so spoločnosťou ORGO, spol. s r.o.,

2. predložiť informáciu o výsledkoch rokovania a návrh na riešenie na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne.

Termín: najbližšie zasadnutie MsZ
Zodpovedný: primátor mesta

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth

   Proti:
RNDr. Géza Nagy

   Zdržali sa:
 Attila Farkas MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: