Číslo hlasovania: 888
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna čas


Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj nehnutežnosti, budovy so súpisným číslom 650 na parcele č. 1733/69, pozemku p.č. 1733/69 o výmere 107 m2, zastavaná plocha a pozemku p.č. 1733/1 o výmere 8387 m2, ostatná plocha v k.ú. Nová Strហpre T. M..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: