Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Szervezési útmutató

„András-napi vásár“ 2024. november 15 – 17., Komárom

1. A vásár helyszíne: Komárom Város, az 1818/1, 1818/24, 1818/25 és 1818/26 sz. „C” parc. sz. közterület

2. A vásár szervezője: Komárom Város

3. A szükséges engedélyek, határozatok kiadását a Komáromi Városi Hivatal biztosítja.

4. A vásár résztvevői a közterület-használatért kiszabott adó kifizetése után az alábbi dokumentumokat kapják kézhez:
Engedély termékárusításra és szolgáltatások nyújtására a Ttk. 178/1998 sz. törvény alapján (a továbbiakban „Engedély”)
Határozat a közterület-használatért fizetendő adóról (továbbiakban „Határozat”)

5. A vásár minden résztvevője egy példányban kapja kézhez az Engedélyt és a Határozatot, melyeket jól látható helyen köteles kihelyezni a standon.

6. Engedély nélkül történő áruértékesítés, ill. a közlekedési eszköznek az árusító hely melletti engedély nélküli elhelyezése esetén helyszíni pénzbírság lesz kiszabva.

7. Az árusító standot, ill. más árusító berendezést kizárólag a szervező utasításai szerint, a vásártéren belül, az árusításra, ill. szolgáltatásnyújtásra szolgáló területért kiszabott helyi adó befizetése után, az Engedély alapján lehet elhelyezni, legkorábban 2024. november 14-én 5.00 órától.

8. Az „E” szektorban elhelyezett büfé jellegű árusító standokat, az árusításra, ill. szolgáltatásnyújtásra szolgáló területért kiszabott helyi adó befizetése után, kizárólag a szervező utasításai szerint és a szervező által kiadott Engedély alapján lehet kihelyezni, legkorábban 2024. november 13-én 5.00 órától.

9. A vidámparki berendezéseket, látványosságokat legkorábban 2024. november 11-től lehet a vásártéren elhelyezni.

10. A megengedett árusítási idő az árusító standokon, az ételt árusító és kiállító standokon, vidámparki berendezéseken a vásár ideje alatt a következő:

november 15. – péntek: 10.00 órától 20.00 óráig

november 16. – szombat: 8.00 órától 20.00 óráig

november 17. – vasárnap: 8.00 órától 16.00 óráig

11. Amennyiben a közérdek úgy kívánja, a vásár szervezője a vásár ideje alatt bármikor megváltoztathatja az árusító-, ill. üzemeltetési időt.

12. Az árusítás hely végleges odaítéléséről a vásár szervezője jogosult dönteni.

13. A vásár résztvevői, akik megkapták az árusítási engedélyt, kizárólag a szervező által megjelölt helyen és utasításai szerint, saját költségeikre kötelesek az árusító standjaikat és árusító berendezéseiket felállítani. Ellenkező esetben a szervező nem teszi lehetővé az árujuk értékesítését vagy a tevékenységük végzését.

14. A vásár résztvevője köteles standot, ill. asztalt vagy más, árusításra szolgáló berendezést felállítani, tilos az áru értékesítését földre leterített lepedőkről végezni.

15. A nyitási időre a standoknak és az árusító berendezéseknek úgy műszaki, mint utánpótlási szempontból készen kell állniuk. Biztonsági okokból az árusítás ideje alatt a vásár területén keresztül tilos a standok áruval való feltöltése. Amennyiben a helyi körülmények ezt lehetővé teszik a hálózatokra való csatlakozást a vásár résztvevője biztosítja be saját eszközeivel a szervezőtől kapott utasítások alapján.

16. A vásár minden résztvevője térítésmentesen csatlakozhat a szervező elektromos hálózatához a standok megvilágítása és az elektronikus pénztárgépek bekötése céljából az érvényes műszaki normáknak megfelelő hosszabbító kábel segítségével. Az engedély nélküli villanyhasználat (illeték kifizetése nélkül történő nagymértékű villanyfogyasztás – sütők, kávéfőzők, melegítők stb.) a szervezési útmutató súlyos megsértésének minősül, ami pénzbírságot von maga után és a vásár résztvevője 3 évre kizárásra kerül az András-napi vásárról.

17. A vásár azon résztvevői, akiknek tevékenységéhez nagyobb elektromos teljesítményre van szükség, igényüket kötelesek pontosan feltüntetni az értékesítési engedély kiadása iránti kérvényben. Azok a felhasználok, akik nagyobb kapacitást vesznek igénybe, mint a bejelentett mennyiség, a többi résztvevő biztonságos ellátása érdekében azonnal le lesznek kapcsolva a hálózatról!

18. A vásár ideje alatt használt elektromos készülékeknek meg kell felelniük az STN 331500 sz. norma, ill. a TNS 3+PE+N230V/380V rendszer és 246/1995 sz. terméktanúsításról szóló rendelet előírásainak.

19. Minden árusító hely felszerelésének eleget kell tennie a 314/2001sz. tűzvédelemről szóló törvény feltételeinek.

20. Az árusítási idő kezdetére a standok áruellátását úgy kell befejezni, hogy a vásárlók közlekedésére kijelölt terület a szabadon maradjon, semmi sem gátolhatja a vásárlók mozgását.

21. Az érvényes előírásokkal összhangban történő árképzésért teljes mértékben a vásár résztvevői felelnek. Minden árun árcédulát kell elhelyezni. Az üzleti tevékenység végzésére feljogosító okmányoknak az árusítás helyszínén, a felelős munkatársaiknál kell lenniük.

22. Külön figyelmeztetjük a vásár azon résztvevőit, akik élelmiszert, terményeket, használati kerámiát, gyermekjátékokat, bizsutériát, drogériát, kozmetikai termékeket stb. árusítanak, hogy időben biztosítsák be az ilyen jellegű áru értékesítéséhez szükséges hivatalos engedélyeket, vagy más szükséges okmányokat.

23. Az E szektorban elhelyezett vendéglátóhelyek üzemeltetői az árusító hely teljes hosszában biztonságos ülőhelyeket kötelesek elhelyezni min. 8 fő/5m2 részére. .

24. A vendéglátóhelyek üzemeltetői, ill. az ülőhelyeket kihelyező árusok a nyitva tartás alatt kötelesek bebiztosítani az asztalok, ülőhelyek és környékük folyamatos, záróra után pedig alapos takarítását.

25. A közvetlen fogyasztásra szánt élelmiszert, italt a vásár ideje alatt csak eldobható, lebomló vagy komposztálható csomagolásban (pohár, tányér, tégely stb.) lehet felszolgálni, beleértve az evőeszközöket is. A vissza nem váltható műanyag csomagolások és használata tilos.

26. Az eladók kötelesek betartani az Élelmiszerszabályzatban meghatározott követelményeket.

27. Azok az árusok, akik közvetlenül a helyszínen hőkezelt (főzött, sütött, grillezett stb.) élelmiszert árusítanak, kötelesek a helyet úgy biztosítani, hogy az elkészítés során a talaj semmilyen módon ne szennyeződjön.

28. Az eladó az árusítóhelyen keletkezett minden hulladékot köteles műanyag zsákokba gyűjteni, a biológiailag lebomló és konyhai hulladékot pedig a 223/2001 sz. törvény értelmében köteles likvidálni.

29. A vásár azon résztvevői, akiknél az érvényes előírások szerint egészségügyi kártyának vagy más okmánynak kell lennie, kötelesek a jogosult szervezet képviselőjének ezeket felmutatni.

30. A vásár résztvevői kötelesek a vállalkozásuk tárgyára vonatkozó összes jogszabályi rendelkezést betartani.

31. A vásár résztvevői kötelesek az árut, a standokat és az árusító berendezéseket úgy elrendezni és tárolni, hogy azokat ne lehessen eltulajdonítani, ne következzen be tűzeset, egyéb káreset, ill. személyi sérülés.

32. A standok, árusító berendezések és főleg azok környékének folyamatos takarítását, őrzését, biztosítását stb. a vásár résztvevői saját költségükre és felelősségükre biztosítják be.

33. Vasárnap, 2024. november 17-én a vásári árusítás befejezése után a vásár összes résztvevője – a látványosságok és vidámparkok üzemeltetőinek kivételével – köteles legkésőbb 20.00 óráig elhagyni a számára kijelölt helyet. A vásár résztvevői a vásár területéről való távozás előtt kötelesek bebiztosítani az árusító helyek kitakarítását és eredeti állapotukba való helyezését.

34. A vásár résztvevője a szervező hozzájárulása nélkül nem adhatja át más résztvevőnek a számára kijelölt árusítási helyet, ellenkező esetben a szervező a befizetett adó visszatérítése nélkül kitiltja mindkét résztvevőt a vásárról.

35. Az árusító standok önkényes áthelyezése, ill. azoknak a kijelölt árusítási területen kívüli kibővítése, valamint a határozatban kijelölt értékesítései terület megváltoztatása a szervezési útmutató súlyos megsértésének minősül, ami az András-napi vásárról való azonnali kizárást és három éves kitiltást von maga után.

36. Az a résztvevő, aki a vásár hivatalos befejezése előtt fejezi be, ill. a vásár első napján nem kezdi el tevékenységét, nem igényelhet adócsökkentést vagy az adó visszaadását.

37.A kézművesek csoportjába való besoroláskor döntő tényező, hogy a kisipari engedélyben szerepel-e ez a tevékenység. (népművészeti vagy kézműves termékek gyártása és értékesítése).

38. A vásár azon résztvevője számára, aki kizárólag saját gyártású népművészeti és kézműves termékeket értékesít a szervező által kijelölt árusítási helyen, maximum kettő 3×3 nagyságú árusító hely jelölhető ki (a térképen piros színnel jelölt helyek).

39. Amennyiben a kézművesként bejelentkezett résztvevő csak kereskedelmi értékesítést, ill. túlnyomó részben kereskedelmi értékesítést végez, köteles az árusítási helyért a rendelet szerint meghatározott adót megtéríteni és 3 évre kizárásra kerül az András-napi vásárról.

40. A rend- és biztonsági felügyeletet a Komáromi Városi Rendőrség állománya az állami rendőrséggel és a szervezőkkel együttműködve látja el.

41. A szervezési útmutató rendelkezéseinek vagy a helyszíni szervezők utasításainak megsértése az András-napi vásárból való kizárást vonja maga. A kizárás miatt a következő három évben a vásáron való részvétel iránti kérelem elutasításra kerül.

Elérhetőségek/ ügyintézés:
általános árut kínálók: 035 2851 377, 0902 255 906
kézművesek: 035 2851 262, 0948 376 551

A kérvények leadásának határideje: 2024. november 8.