Predslov

V posledných rokoch sme u nás svedkami mimoriadneho a stále vzrastajúceho teoretického záujmu o otázky a riešenia problematiky životného prostredia, s čím logicky súvisí zvyšujúca sa pozornosť starostlivosti o kultúrne pamiatky.
      Podiel kultúrnych pamiatok na podobe a utváraní životného prostredia je zásadný a ďalekosiahly. Nie je snáď potrebné zdôrazňovať, že na prvom mieste sú pamiatky staviteľstva a architektúry, ktoré majú pri utváraní a hlavne pri formovaní životného prostredia dominantnú i primárnu úlohu. To v plnej miere platí pre najvýznamnejšiu kultúrnu pamiatku Komárna "pre rozsiahly pevnostný systém", ktorý sa postupne začlenil do organického celku rozrastajúceho sa mesta a nie na poslednom mieste determinuje jeho urbanistický rozvoj.
      Celý novodobý pevnostný systém Komárna, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou predstavuje z hľadiska historických fortifikačných stavieb na Slovensku významnú pamiatku s relatívne dobre zachovanými stavebnými prvkami. Doterajšie rôznorodé využitie pevnosti, predsunutých fortov a jednotlivých bastiónov obrannej reťaze je nevhodné. Nielenže nedovoľuje prezentovať pamiatku ako komplex, využiť jej veľké priestorové kapacity v prospech celospoločenského využitia, ale najviac sú príčinou devastácie neodborné zásahy do jej podstaty. Pre potreby dnešnej pamiatkovej starostlivosti je kladom, že napriek deštrukciám a neskorším utilitárnym stavebným zásahom možno jednotlivé objekty na základe ich zachovaných častí ideovo i prakticky rekonštruovať.
      K objasneniu výstavby obranného systému Komárna napomáhajú projekty a plány bývalého Ženijného riaditeľstva v Komárne (K. K. Genie Direktion in Comorn) nachádzajúce sa vo vojenských archívoch vo Viedni a v Budapešti. Toto Ženijné riaditeľstvo v Komárne bolo zriadené začiatkom 19. storočia a najvyššou inštitúciou bolo Generálne ženijné riaditeľstvo vo Viedni (General Directorium des Genie und fortifications Wesens, resp. Directorium Generalis Rei Militaris Architectonicae).
      V súčasnosti je relatívne málo spracované obdobie fortifikačného staviteľstva 19. storočia, tým skôr si architektonicko-historický rozbor vzniku a realizácie veľkolepého projektu u nás ojedinelého moderného opevnenia v Komárne vyžaduje samostatnú úlohu založenú predovšetkým na štúdiu historických materiálov a na hĺbkovom výskume v teréne.

Vážený čitateľ,
      pri zostavovaní obrazovej časti tejto publikácie som vychádzal z dvadsaťročných poznatkov a kontaktov s objektami pevnostného systému, či už vo forme výskumu, metodiky pamiatkovej starostlivosti a priameho riadenia realizačných prác rekonštrukcie, či prezentácie pamiatky pre odbornú aj širokú verejnosť.
      Som presvedčený, že listovanie ďaľších stránok knihy vás mnohých bude motivovať k ešte hlbšiemu poznávaniu komárňanského súboru pevnostných stavieb, pretože pri písaní ma viedla snaha podať len základné informácie, a to tiež len v tých najhrubších rysoch vám priblížiť vznik a vývoj ojedinelého veľkolepého projektu. Čitateľovi takto umožňujem ďalšie poznatky získať z bohatej obrazovej prílohy.
      Zároveň pevne dúfam, že pribudne nielen obdivovateľov, ale i niekoľko pokračovateľov v odbornej výskumnej práci, ktorí nám postupne pomôžu odhaliť rúcho tajomností, ktoré sa za múrmi komárňanských pevností ešte stále ukrývajú.

 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART