Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Vážení návštevníci!

Takmer každé mesto na Slovensku má svoj jarmok a ani mesto Komárno nie je výnimkou. Mesto je pyšné na túto udalosť, lebo mnoho ľudí ju má zapísanú vo svojom kalendári hrubými písmenami. Tento rok sa koná Ondrejský jarmok v polovici novembra, teda dva týždne pred Ondrejom.

Každý jarmok má svoje čaro. K Ondrejskému jarmoku neodmysliteľne patrí vôňa vareného vína, medoviny, čerstvo pečenej klobásy či pečienky a samozrejme rôznorodý jarmočný tovar. Okrem jarmočných predajcov v uličke remeselníkov nájdete tradičných remeselníkov, ktorí budú ponúkať svoje vlastné výrobky prípadne Vám predvedú svoju zručnosť. Ondrejský jarmok sa v roku 2024 uskutoční v termíne 15. – 17. novembra. Mesto Komárno srdečne očakáva predajcov aj návštevníkov tohto podujatia.

Jarmok – pokyny

Prihlášku môžete poslať e-mailom (jarmok@komarno.sk), podať poštou (Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1., 945 01 Komárno), alebo odovzdať osobne (Mestský úrad, Pevnostný rad, budova Dôstojnícky pavilón,  Odbor správy majetku – poschodie vpravo)

Kontaktné telefónne čísla

na predaj všeobecného tovaru: 035 2851 377, 0902 255 906

pre  remeselníkov: 035 2851 262, 0948 376 551

Uzávierka prihlášok: 8. novembra 2024

Zákony:

1. Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

2. Zákon č, 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov

3. Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

4. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

5. Nariadenie vlády č. 360/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších predpisov

6. VZN Mesta Komárno č 9/2023 o daní za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Komárno.

Parkovanie