Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Vážení návštevníci!

Takmer každé mesto na Slovensku má svoj jarmok a ani mesto Komárno nie je výnimkou. Mesto je pyšné na túto udalosť, lebo mnoho ľudí ju má zapísanú vo svojom kalendári hrubými písmenami. Tento rok sa koná Ondrejský jarmok v polovici novembra, teda dva týždne pred Ondrejom.

Každý jarmok má svoje čaro. K Ondrejskému jarmoku neodmysliteľne patrí vôňa vareného vína, medoviny, čerstvo pečenej klobásy či pečienky a samozrejme rôznorodý jarmočný tovar. Okrem jarmočných predajcov v uličke remeselníkov nájdete tradičných remeselníkov, ktorí budú ponúkať svoje vlastné výrobky prípadne Vám predvedú svoju zručnosť. Ondrejský jarmok sa v roku 2023 uskutoční v termíne 17. – 19. novembra. Mesto Komárno srdečne očakáva predajcov aj návštevníkov tohto podujatia.

Jarmok – pokyny

Prihlášku môžete poslať e-mailom (jarmok@komarno.sk), podať poštou (Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1., 945 01 Komárno), alebo odovzdať osobne

(Mestský úrad, Pevnostný rad, budova Dôstojnícky pavilón,  Odbor správy majetku – poschodie vpravo)

Kontaktné telefónne čísla na vybavenie prihlášok na predaj počas akcie „Ondrejský jarmok 2023″: 
Tel.: 035 2851 377, 0902 255 906 , remeselníci – Tel.: 035 2851 262, 0948 376 551
Uzávierka prihlášok na jarmok: 10. novembra 2023

Zákony:

1. Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

2. Zákon č, 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov

3. Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

4. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

5. Nariadenie vlády č. 360/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších predpisov

6. VZN mesta Komárno č. 1/2017, ktorým sa mená a dopĺňa VZN mesta Komárno číslo 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

7. VZN mesta Komárno č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno číslo 17/2015 Trhový poriadok

Parkovanie