Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

ORGANIZAČNÉ   POKYNY

„Ondrejský jarmok“ od 17. novembra do 19. novembra 2023 v Komárne

1. Miesto konania: verejné priestranstvo – časť parc. reg. „C“ č. 1818/1 a parc. reg. „C“ č. 1818/24, 1818/25 a 1818/26 v Komárne

2. Organizátor jarmoku: Mesto Komárno

3. Výdaj príslušných povolení a rozhodnutí zabezpečuje: Mestský úrad Komárno

4. Účastníci jarmoku po zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva obdržia:

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. (ďalej len “Povolenie na predaj“)

Rozhodnutie na daň za užívanie verejného priestranstva (ďalej len „Rozhodnutie“)

5. Každý účastník obdrží 1 vyhotovenie Povolenie na predaj a 1 vyhotovenie Rozhodnutia, ktoré je povinný umiestniť v stánku na viditeľnom mieste.

6. V prípade predaja tovaru bez príslušného povolenia alebo umiestnenia dopravného prostriedku pri predajnom mieste bez príslušného povolenia bude uložená bloková pokuta.

7. Predajný stánok, resp. iné zariadenia možno umiestniť v priestore jarmoku podľa pokynov organizátora najskôr od 5.00 hod. 16. 11. 2023 len na základe Povolenia na predaj od organizátora a po zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva za plochu slúžiacu na predaj, resp. na poskytovanie služieb.

8. Zariadenia atrakcií a lunaparkov možno umiestniť v priestore jarmoku najskôr od 13.11.2023.

9. Predajná doba v predajných stánkoch, v stánkoch s občerstvením a atrakciami a zábavných zariadení počas jarmoku sa povoľuje nasledovne:

17.11.2023 – piatok: 10.00-20.00 hod
18.11.2023 – sobota: 8.00-20.00 hod
19.11.2023 – nedeľa: 8.00-16.00 hod

10. Organizátor jarmoku si vyhradzuje právo predajnú resp. prevádzkovú dobu kedykoľvek v priebehu jarmoku zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

11. O konečnom pridelení miesta je oprávnený rozhodnúť organizátor jarmoku.

12. Účastníci jarmoku, ktorí obdržali povolenie na predaj sú povinní postaviť si svoje stánky a zariadenia na vlastné náklady výhradne na mieste určenom organizátorom a musia sa riadiť jeho pokynmi. V opačnom prípade im organizátor neumožní predávať tovar alebo vykonávať‘ činnosť.

13. Účastník jarmoku je povinný postaviť stánok, resp. stôl a iné zariadenie slúžiace na predaj. Je zakázané predávať tovar z plachiet uložených na zemi.

14. Stánky a zariadenia musia byť po technickej a zásobovacej stránke kompletne pripravené do začiatku predajnej doby. Zásobovanie stánkov počas predajnej doby cez areál jarmoku nebude dovolené z bezpečnostných dôvodov pre veľký pohyb ľudí. Napojenie na siete si zabezpečuje účastník jarmoku vlastnými prostriedkami podľa usmernení od organizátora, ak to umožnia miestne podmienky.

15. Na elektrickú prípojku organizátora sa smie pripojiť každý účastník jarmoku za účelom osvetlenia svojho stánku. Účastník jarmoku, ktorý sa pripája do el. siete organizátora je povinný používať predlžovací kábel zodpovedajúci normám SR. Neoprávnený odber el. energie (veľkoodber bez zaplatenia poplatku – variče, pekáče, fritézy, kávovary, teplovzdušné ohrievače a pod.) sa na mieste potrestá uložením pokuty a považuje sa za hrubé porušenie organizačných pokynov a zistený účastník jarmoku bude vylúčený z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 rokov.

16. Účastníci jarmoku, ktorí potrebujú pre vykonávanie svojej činnosti väčší elektrický výkon, svoju požiadavku majú povinne a presne uviesť v Žiadosti o vydanie povolenia na predaj. Účastník, ktorý napojí na el. sieť prístroje s väčšou kapacitou, ako bolo žiadané, v záujme ostatných účastníkov jarmoku bude okamžite odpojený od siete.

17. Zásobovanie stánkov tovarom musí byť vykonané tak, aby do začiatku predajnej doby boli komunikačné priestory pre kupujúcich voľné a bez prekážok.

18. Účastníci jarmoku zodpovedajú za správnu cenotvorbu v súlade s platnými predpismi. Každý tovar musí byť označený cenou. Účastníci jarmoku musia mať v stánkoch u svojich zodpovedných zástupcov potrebné doklady, oprávňujúce ich k obchodnej činnosti.

19. Osobitne upozorňujeme účastníkov jarmoku, ktorí predávajú potravinárske výrobky a plodiny, úžitkovú keramiku, detské hračky a bižutériu, drogistický tovar, kozmetiku a pod., aby si zabezpečili včas potrebné súhlasy štátnych orgánov k predaju takýchto výrobkov, atesty alebo iné potrebné doklady osvedčujúce hygienickú, resp. inú nezávadnost‘ ponúkaných tovarov verejnosti.

20. Účastníci jarmoku, u ktorých osobitné predpisy vyžadujú mať pri sebe platný zdravotný preukaz alebo iné doklady, musia ich mať k dispozícii a preukázať sa nimi na požiadanie oprávnených orgánov.

21. Účastníci jarmoku sú povinní dodržiavať ustanovenia právnych predpisov, vzťahujúce sa na predmet ich podnikania.

22. Účastníci jarmoku sú povinní zabezpečiť obchodný tovar, stánky a zariadenia tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu, k požiaru, inej škode alebo ublíženiu na zdraví ich samotných alebo iných osôb.

23. Priebežné čistenie stánkov, zariadení a najmä ich okolia ako aj ich stráženie, poistenie a pod. si zabezpečujú účastníci jarmoku na vlastný náklad a zodpovednosť.

24. Po ukončení jarmočného predaja v nedeľu dňa 19.11.2023 sú povinní všetci účastníci jarmoku, s výnimkou prevádzkovateľov atrakcií a lunaparkov, opustiť pridelené priestory najneskôr do 20.00 hod. Predtým však sú povinní tieto priestory vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.

25. Účastník jarmoku nemôže prenechať pridelené predajné miesto inému účastníkovi jarmoku bez súhlasu organizátora, v opačnom prípade budú vylúčení z jarmoku bez vrátenia zaplatenej dane za užívanie verejného priestranstva.

26. Svojvoľné premiestňovanie resp. rozšírenie predajných stánkov mimo vyznačenej plochy predajného priestoru a zmena predajného miesta určeného v Rozhodnutí bude hrubým porušením organizačných pokynov a bude sankcionované okamžitým zastavením činnosti a vylúčením účastníka jarmoku z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky.

27. Účastník jarmoku, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku resp. nezaháji účasť v prvý deň jarmoku, nemá nárok na zníženie alebo na vrátenie dane.

28. Pre zaradenie komerčných predajcov do kategórie ľudovoumeleckých remeselníkov je rozhodujúce mať túto skutočnosť uvedenú v živnostenskom oprávnení (výroba a predaj drobných ľudovoumeleckých výrobkov).

29. Účastníkovi jarmoku, ktorý predáva vlastné ľudovoumelecké a remeselné výrobky na ploche určenej organizátorom, môžu byť pridelené najviac dve predajné miesta o rozmere 3x3m (miesta označené s červenou farbou na mape).

30. V prípade zistenia len komerčného predaja, resp. prevahy komerčného predaja, účastník jarmoku uhradí sadzbu dane za predajné miesto podľa platného všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno a bude vylúčený z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky.

31. Poriadkovú službu budú nepretržite zabezpečovať príslušníci Mestskej polície v Komárne v súčinnosti so štátnou políciou a organizátormi.

32. Porušenie organizačných pokynov resp. nedodržanie pokynov organizátora bude sankcionované vylúčením z predaja na Ondrejskom jarmoku. Vylúčenie bude dôvodom aj na zamietnutie žiadosti v nasledujúcich troch rokoch konania jarmoku.

Kontakty/vybavenie prihlášok na predaji počas akcie „Ondrejský jarmok“ v 2023:

remeselníci: 0948 376 551, ostatní účastníci: 0902 255 906,

Uzávierka prihlášok na jarmok 10. novembra 2023.