Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Kontaktné údaje:

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1
945 01 Komárno
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
e-mail:
info@komarno.sk
Mestský úrad Komárno
Nám. gen. Klapku 1
945 01 Komárno
Číslo elektronickej schránky:
E0006072360
Uri vlastníka schránky:
ico://sk/00306525

Kontakty:

FunkciaTelefónmobile-mail
Anna Szabóová
sekretariát primátora
035 2851 212primator@komarno.sk

Kancelária prednostu Mestského úradu

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
PhDr. Ingrid Szabó
prednostka
035 2851 2200948 234 899ingrid.szabo@komarno.sk
Ing. Kristína Burgelová
sekretariát prednostu
035 2851 221prednosta@komarno.sk

Referát ľudských zdrojov

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Eva Izsáková
referent – mzdy, personalistika
035 2851 227eva.izsakova@komarno.sk
Mgr. Mónika Czékus
referent – mzdy
035 2851 327monika.czekusova@komarno.sk
Ing. Judit Szénási Keszeg
referent – personalistika
035 2851 222judit.szenasikeszeg@komarno.sk

Referát krízového riadenia a BOZP

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Mgr. Viktória Bölcskeiová
referent BOZP a CO
035 2851 2280911 053 930viktoria.bolcskeiova@komarno.sk

Referát informatiky a bezpečnosti informačných systémov

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing. Attila Móricz
referent IT
Jozef Suplicz
referent IT
Oliver Biluška
referent IT
Norbert Nagy
referent IT
035 2851 218

035 2851 209

035 2851 201

035 2851 202
0948 376 552it@komarno.sk

Oddelenie podpory a vnútornej prevádzky

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Sylvia Batta
referent
035 2851 270sylvia.batta@komarno.sk
Patrik Šilling
referent – prevádzka vozidiel
035 2851 2660911 156 996patrik.silling@komarno.sk
Ing. Ladislav Eichinger
informátor, objednávky soc. taxíka
035 2851 205ladislav.eichinger@komarno.sk
Eva Janáková
informátor, objednávky soc. taxíka
035 2851 252eva.janakova@komarno.sk
Tímea Farkasová
referent – registratúrne stredisko
035 2851 355timea.farkasova@komarno.sk

Kancelária prvého kontaktu

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Kristína Pálinkásová
referent – podateľňa
035 2851 300kristina.palinkasova@komarno.sk
Katalin Nagy
referent – overovanie
035 2851 307katalin.nagy@komarno.sk
Adriana Pusztayová
referent – pokladňa
035 2851 308adriana.pusztayova@komarno.sk

Oddelenie strategického plánovania

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Mgr. Agneša Zsitvová
projekty
035 2851 263agnesa.zsitvova@komarno.sk
Ing. Daniela Schulczová
Ing. Angela Vyšehradská
projekty
035 2851 2650903 690 602daniela.schulczova@komarno.sk
angela.vysehradska@komarno.sk
Ing. Andrea Kabátová
verejné obstarávanie
035 2851 223andrea.kabatova@komarno.sk
Denisa Vlčková
verejné obstarávanie
035 2851 261denisa.vlckova@komarno.sk
Mgr. Vojtech Valkó
verejné obstarávanie
035 2851 337vojtech.valko@komarno.sk
Ing. Roland Csiba
referent
roland.csiba@komarno.sk

Funkciatelefónmobile-mail
Mgr. Mónika Nagy Telkesi
vedúca
035 2851 2170911 010 945monika.nagytelkesi@komarno.sk

Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Funkciatelefónmobile-mail
Ing.Katarína Prodovszká
vedúca
035 2851 3200903 276 962katarina.prodovszka@komarno.sk
Bc. Silvia Salamonová
majetkovo-právne veci
035 2851 378silvia.salamonova@komarno.sk
Beáta Kmeťová
majetkovo-právne veci
035 2851 319beata.kmetova@komarno.sk
Ing. Zuzana Semenei
majetkovo-právne veci
035 2851 371zuzana.semenei@komarno.sk
Mgr. Iveta Sárközi
majetkovo-právne veci
035 2851 224iveta.sarkozi@komarno.sk
Ing. Attila Varga
majetkovo-právne veci
035 2851 3720910 175 506attila.varga@komarno.sk
Bakoš Vitál Mária
Majetkovo-právne veci,
Ondrejský jarmok
035 2851 377maria.bakosvital@komarno.sk
Eva Pohlmüllner
užívanie verejného priestranstva,
daň za vjazd do historickej časti mesta,
prevádzky, povolenie na predaj,
letné terasy
035 2851 352eva.pohlmullner@komarno.sk
Ing. Monika Karácsonyová
majetkovo-právne veci
035 2851 363monika.karacsonyova@komarno.sk
JUDr. Natália Hricová
právnik
035 2851 323natalia.hricova@komarno.sk

Referát nájomných bytov

Funkciatelefónmobile-mail
Mgr. Judit Muszela
referent
035 2851 315judit.muszela@komarno.sk
Hajnalka Habenichtová
žiadosti o byt,
nájomné zmluvy
035 2851 314hajnalka.habenichtova@komarno.sk
Georgína Belanská
nájomné za byt
035 2851 315georgina.belanska@komarno.sk
Sylvia Habarová
referent
035 2851 316sylvia.habarova@komarno.sk

Oddelenie evidencie obyvateľstva a adries

Funkciatelefónmobile-mail
Ing. Imrich Tóth
vedúci
035 2851 3610911 703 327imrich.toth@komarno.sk
Klaudia Szépová
voľby, určenie súpisného čísla
035 2851 310klaudia.szepova@komarno.sk
Monika Gaál
ohlasovňa pobytu,
register obyvateľov
035 2851 304monika.gaal@komarno.sk
Hajnalka Zongorová
ohlasovňa pobytu,
register obyvateľov
035 2851 304hajnalka.zongorova@komarno.sk

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Adriana Violová
vedúca matrikárka – sobášna matrika
035 2851 299adriana.violova@komarno.sk
matrika@komarno.sk
Ing. Katalin Molnár
matrikárka – rodná matrika
035 2851 298katalin.molnar@komarno.sk
matrika@komarno.sk
Bc. Erzsébet Molnár
matrikárka – úmrtná matrika
035 2851 297erzsebet.molnar@komarno.sk
matrika@komarno.sk

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing. Róbert Bolyo
vedúci
035 2851 3030903 690 601robert.bolyo@komarno.sk
Ing. Éva Patus
referent stavebného poriadku
035 2851 301eva.patus@komarno.sk
Mgr. Tünde Kozák
referent stavebného poriadku
035 2851 301tunde.polya@komarno.sk
Mgr. Serena Žilinská
referent
035 2851 325serena.zilinska@komarno.sk

FunkciaTelefónMobile-mail
Ing. Bohumír Kóňa
vedúci odboru
035 2851 3330911 935 988financne@komarno.sk
bohumir.kona@komarno.sk

Oddelenie účtovníctva a rozpočtu

FunkciaTelefónMobile-mail
Mgr. Zuzana Molnárová
vedúca oddelenia
035 2851 328zuzana.molnarova@komarno.sk
Eva Nagyová
rozpočtárka
035 2851 338eva.nagyova@komarno.sk
Anna Gubienová
účtovník
035 2851 339ucty@komarno.sk
Mgr. Katalin Bajcsy
účtovník
035 2851 338katarina.bajcsyova@komarno.sk
Bc. Monika Babišová
účtovník
035 2851 338monika.babisova@komarno.sk

Oddelenie daní a poplatkov

FunkciaTelefónMobile-mail
Ing.Ivana Sólymosová
vedúca oddelenia
035 2851 331ivana.solymosova@komarno.sk
Szilvia Gál
miestne dane – kontakt s občanmi
SHR
035 2851 329szilvia.gal@komarno.sk
Renata Kováčová
daň z nehnuteľností
daň za psa – fyzické osoby
035 2851 330renata.lalakova@komarno.sk
Mgr. Mária Szabó
daň z nehnuteľností
daň za psa – fyzické osoby
035 2851 330 maria.szabo@komarno.sk
Ing. Iveta Kocsisová
poplatok za komunálne odpady-
fyzické osoby
035 2851 317iveta.kocsisova@komarno.sk
Ing. Erika Botková
poplatok za komunálne odpady-
fyzické osoby
035 2851 353erika.almasiova@komarno.sk
Silvia Kopócsiová
poplatok za komunálne odpady-
fyzické osoby
035 2851 353silvia.kopocsiova@komarno.sk
Katarína Škulibová
poplatok za komunálne odpady-
fyzické a právnické osoby
035 2851 334katarina.skulibova@komarno.sk
Ing. Andrea Szabóová
platby za nájomné (okrem bytov)
odvody z hazardných hier
035 2851 332andrea.szaboova@komarno.sk
Mgr. Magdaléna Baloghová
vymáhanie daňových pohľadávok
035 2851 268
035 2851 226
magdalena.baloghova@komarno.sk
JUDr. Robert Pacalaj
vymáhanie daňových pohľadávok
035 2851 365robert.pacalaj@komarno.sk

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Mgr. János Bajkai
vedúci
035 2851 2690948 474 555janos.bajkai@komarno.sk

Oddelenie školstva a športu

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Monika Szalonnásova
referent školských zariadení
v pôsobnosti mesta
035 2851 336monika.szalonnasova@komarno.sk
Melinda Szénásyová
referent – športové záležitosti,
nahlásenie verejných podujatí
035 2851 264melinda.szenasyova@komarno.sk
Mgr. Gabriel Himpán
rozpočtár pre školské zariadenia
035 2851 341gabriel.himpan@komarno.sk
Erika Bélaiová
účtovníctvo školských zariadení,
účtovník
035 2851 335erika.belaiova@komarno.sk

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing. Beáta Sebő
vedúca
035 2851 2740948 848 757beata.sebo@komarno.sk
kultura@komarno.sk
PhDr. Andrej Ozimy
pamiatky a cestovný ruch,
referent
035 2851 2760949 633 623andrej.ozimy@komarno.sk
Edita Telekesová
referent, kultúrne záležitosti,
ZPOZ- svadby, občianske záležitosti
035 2851 2620948 376 551edita.telekesova@komarno.sk
kultura@komarno.sk
Silvia Hamran
sprievodca v pevnosti
035 2851 2500910 366 659pevnost@komarno.sk

Spoločný školský úrad

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
PaedDr. Judit Bagita
odborný zamestnanec
035 2851 260judit.bagita@komarno.sk
Bc. Ema Šillingová
odborný zamestnanec
035 2851 272ema.sillingova@komarno.sk

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
PhDr. Adriana Konczová
vedúca oddelenia
soc.právna ochrana detí
035 2851 3440948 274 456adriana.konczova@komarno.sk

Oddelenie sociálnych vecí

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Bc. Monika Vendéghová
útulok, stredisko
osobnej hygieny
035 2851 312monika.vendeghova@komarno.sk
Mgr. Adam Lami
posúdenie odkázanosti
na sociálne služby
035 2851 313adam.lami@komarno.sk
Gizela Augustinová
sociálna pomoc
denné centrá: Komárno,
Kava, Nová stráž
035 2851 305gizela.augustinova@komarno.sk
Mgr. Veronika Kováčová
soc.právna ochrana detí
terénny sociálny pracovník
035 2851 2730911 150 830veronika.kovacova@komarno.sk
Mgr. Andrea Bagóčiová
terénny sociálny pracovník
0948 350 511andrea.bagociova@komarno.sk

Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing. Mgr. Zita Adamová
vedúca
035 2851 3110911 053 933zita.adamova@komarno.sk
Imrich Jasko
sociálny taxík
0948 064 730imrich.jasko@komarno.sk

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
JUDr. Lívia Škrivaneková
právnička
035 2851 204livia.skrivanekova@komarno.sk

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
vedúci

Oddelenie výstavby, územného plánu a investícií a dopravy

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing.arch. Bálint Takács
vedúci oddelenia
035 2851 375balint.takacs@komarno.sk
Ing.arch. Ildikó Csiba
územný plán
035 2851 2960903 690 604ildiko.csiba@komarno.sk
Ing. Zuzana Zahorecová
výstavba
035 2851 3260948 955 311zuzana.zahorecova@komarno.sk
Attila Tóth
referent
035 2851 2750948 677 796attila.toth@komarno.sk
Ing. Hilda Horváthová
referent
035 2851 379hilda.horvathova@komarno.sk
Monika Molnárová
referent
035 2851 302monika.molnarova@komarno.sk
Ing. Július Čiliak
doprava
035 2851 376julius.ciliak@komarno.sk

ŠFRB – štátny fond rozvoja bývania

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing. Dana Szabóová
referent
035 2851 3730911 445 356sfrb@komarno.sk

Oddelenie životného prostredia

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing. Ján Sólymos
vedúci
035 2851 3620940 627 883jan.solymos@komarno.sk
Sylvia Gergelyová 
odpadové hospodárstvo
035 2851 362sylvia.gergelyova@komarno.sk
Mgr.  Denisa Tóthová
referent
035 2851 321denisa.tothova@komarno.sk
Ing. Annamária Pálinkásová
referent
035 2851 376annamaria.palinkasova@komarno.sk
Ing. Zuzana Kartaliová
referent
035 2851 354zuzana.kartaliova@komarno.sk

Oddelenie údržby a MOS

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Viliam Siliga
vedúci
035 2851 2520903 736 072viliam.siliga@komarno.sk
Viktor Ivanics
referent
035 2851 321viktor.ivanics@komarno.sk
Slávka Zsideková
referent MOS
035 2851 322slavka.zsidekova@komarno.sk

Funkciatelefónmobile-mail
Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór
035 2851 2110903 703 336hk@komarno.sk
Zuzana Fűriová
referent
035 2851 210
zuzana.furiova@komarno.sk

FunkciaTelefónMobile-mail
Alexander Tóth
náčelník
035 2851 2560911 935 982mp@komarno.sk
Ernest Ujj
zástupca náčelníka
035 2851 2590948 120 205mp@komarno.sk
zástupca náčelníka0948 553 206
Adela Tánczos
Priestupkový referent
0911 935 983adela.tanczos@komarno.sk
Stála služba1590911 935 981
Mária Csontos
referent
035 2851 257mp@komarno.sk