Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Mgr. Béla Keszegh

Sídlo: Hlavná budova mestského úradu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno (1. poschodie)

Tel: 035/2851-212 (sekretariát)

E-mail: primator@komarno.sk
Životopis :  odkaz

Stránkový deň primátora :
Streda :  10,00-12,00

Termín si môžete dohodnúť so sekretariátom primátora na tel. čísle: 035/2851 212,

alebo e-mailom: primator@komarno.sk

Oznámenie o funkciách a majetkových pomeroch – 2019

Oznámenie o funkciách a majetkových pomeroch – 2020

Oznámenie o funkciách a majetkových pomeroch – 2021

Oznámenie o funkciách a majetkových pomeroch – 2022

PREDCHÁDZAJÚCI PRIMÁTORI MESTA:  odkaz

Primátora zastupuje zástupca primátora. Primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie.

I. ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

JUDr.  Tamás Varga

Vykonáva funkciu zástupcu primátora na plný úväzok.

Sídlo: Hlavná budova mestského úradu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno (1. poschodie)

Tel: 035/2851-207
E-mail:  viceprimator@komarno.sk

Stránkový deň viceprimátora:

Utorok:  09,00 – 11,00

Termín si môžete dohodnúť telefonicky na  čísle 035/2851 212

alebo e-mailom: viceprimator@komarno.sk

II. ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

Mgr. Ondrej Gajdáč

Vykonáva funkciu zástupcu primátora na čiastočný úväzok.

Sídlo: Hlavná budova mestského úradu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno (1. poschodie)

E-mail: viceprimator@komarno.sk

Stránkový deň viceprimátora:
Utorok:  15,00 – 16,00

Termín si môžete dohodnúť telefonicky na  čísle 035/2851 212

alebo e-mailom: viceprimator@komarno.sk

– štatutárny orgán v majetkovoprávnych vzťahoch obce
– štatutárny orgán v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
– zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
– správny orgán v administratívnoprávnych vzťahoch
– vykonáva obecnú správu
– rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
– zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a rady
– má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva
– má sistačné právo (oprávnenie pozastaviť výkon uznesenia za splnenia istých podmienok)