Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Mgr. János Bajkai
vedúci
035 2851 2690948 474 555janos.bajkai@komarno.sk

Oddelenie školstva a športu

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Monika Szalonnásova
referent školských zariadení
v pôsobnosti mesta
035 2851 336monika.szalonnasova@komarno.sk
Melinda Szénásyová
referent – športové záležitosti,
nahlásenie verejných podujatí
035 2851 264melinda.szenasyova@komarno.sk
Mgr. Gabriel Himpán
rozpočtár pre školské zariadenia
035 2851 341gabriel.himpan@komarno.sk
Erika Bélaiová
účtovníctvo školských zariadení,
účtovník
035 2851 335erika.belaiova@komarno.sk

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing. Beáta Sebő
vedúca
035 2851 2740948 848 757beata.sebo@komarno.sk
kultura@komarno.sk
PhDr. Andrej Ozimy
pamiatky a cestovný ruch,
referent
035 2851 2760949 633 623andrej.ozimy@komarno.sk
Edita Telekesová
referent, kultúrne záležitosti,
ZPOZ- svadby, občianske záležitosti
035 2851 2620948 376 551edita.telekesova@komarno.sk
kultura@komarno.sk
Silvia Hamran
sprievodca v pevnosti
035 2851 2500910 366 659pevnost@komarno.sk

Spoločný školský úrad

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
PaedDr. Judit Bagita
odborný zamestnanec
035 2851 260judit.bagita@komarno.sk
Bc. Ema Šillingová
odborný zamestnanec
035 2851 272ema.sillingova@komarno.sk

Oddelenie sociálnych vecí

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
PhDr. Adriana Konczová
vedúca oddelenia
soc.právna ochrana detí
035 2851 3440948 274 456adriana.konczova@komarno.sk
Bc. Monika Vendéghová
útulok, stredisko
osobnej hygieny
035 2851 312monika.vendeghova@komarno.sk
Mgr. Adam Lami
posúdenie odkázanosti
na sociálne služby
035 2851 313adam.lami@komarno.sk
Gizela Augustinová
sociálna pomoc
denné centrá: Komárno,
Kava, Nová stráž
035 2851 305gizela.augustinova@komarno.sk
Mgr. Veronika Kováčová
soc.právna ochrana detí
terénny sociálny pracovník
035 2851 2730911 150 830veronika.kovacova@komarno.sk
Mgr. Andrea Bagóčiová
terénny sociálny pracovník
0948 350 511andrea.bagociova@komarno.sk

Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing. Mgr. Zita Adamová
vedúca
035 2851 3110911 053 933zita.adamova@komarno.sk
Imrich Jasko
sociálny taxík
0948 064 730imrich.jasko@komarno.sk

Tlačivá Oddelenia školstva a kultúry:

P.č.Názov tlačivaFormát
Word
Formát
Opendocument
Formát
PDF
01 Žiadosť o poskytnutie štipendiaDOCODTPDF
02 Oznámenie o zámere usporiadať telovýchovné, športové alebo turistické podujatieDOCODTPDF
03 Oznámenie o zámere usporiadať kultúrne podujatieDOCODTPDF
04 Oznámenie o konaní zhromaždeniaDOCODTPDF
05 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť e-form 
06 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport e-form
07Správa a vyúčtovanie dotácie – šport DOCODTPDF
08Správa a vyúčtovanie dotácie – kultúra DOCODTPDF
09Register partnerov v oblasti kultúryPDF
10Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych
hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa VZN č. 11/2015
DOCODTPDF
11Správa o vyúčtovanie dotácie podľa VZN č. 11/2015DOCODTPDF
12Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016DOCODTPDF
13Správa o vyúčtovanie dotácie podľa VZN č. 12/2016DOCODTPDF
14Autorizačné tlačivo 1 na potvrdenie aktuálnosti resp. opravu údajov pre „Register žiadateľov o dotáciu z účelového fondu
Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť“
DOCODTPDF
15Autorizačné tlačivo 2 pre „Register partnerov v oblasti športu“DOCODTPDF
16Autorizačné tlačivo 1 na potvrdenie aktuálnosti resp. opravu údajov pre „Register partnerov v oblasti športu“DOCODTPDF
17Žiadosť  o udelenie súhlasu použiť pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, ktorých použitie nie je zakázané podľa § 53 ods. 2 zákona č.  58/2014 Z.z.DOCODTPDF

Oddelenie sociálnych vecí:

P.č. Názov tlačivaFormát
Word
Formát
Opendocument
Formát
PDF
01 Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdziDOCODTPDF
02 Žiadosť o poskytnutie príspevku na školské stravovanieDOCODTPDF
03 Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – umiestnenie v útulkuXLSODSPDF
04 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuDOCODTPDF
05 Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službuDOCODTPDF
06Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 6/2017DOCODTPDF
07Správa a vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Komárno podľa VZN č.6/2017DOCODTPDF
08Kritériá mesta Komárno k zhodnoteniu súladu poskytovanej sociálnej služby s Komunitným
plánom sociálnych služieb
DOCODTPDF
09Žiadosť poskytovateľa sociálnej službyDOCODTPDF
10Formulár posúdenia súladu predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby s Komunitným
plánom sociálnych služieb mesta Komárno
DOCODTPDF
11Podmienky poskytovania finančného príspevkuDOCODTPDF
12Žiadosť neverej.poskytovateľaDOCODTPDF

Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby:

P.č.Názov tlačivaFormát
Word
Formát
Opendocument
Formát
PDF
01 Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálniDOCODTPDF
 02 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuDOCODTPDF
03Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službuDOCODTPDF
04Žiadosť na  prepravnú službuDOCODTPDF
05Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej službyDOCODTPDF