Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Komárna (Štatút mesta § 14).
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta Komárna, vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení (Štatút mesta § 15).

Menovolebný obvode-mail, mobil
1. 
Marián Molnár, Ing.
MOST – HÍD – MKDSZ1marian.molnar@komarno.sk
2.
Ján  Vetter, Ing.
nezávislý kandidát 2jan.vetter@komarno.sk
3.
Ondrej Gajdáč, Mgr.
nezávislý kandidát 2ondrej.gajdac@komarno.sk
4.
Magdaléna Tárnok, Mgr.
nezávislý kandidát2magdalena.tarnok@komarno.sk
5.
Baltazár Ryšavý
nezávislý kandidát2baltazar.rysavy@komarno.sk
6.
Zoltán Bujna, Ing.
nezávislý kandidát2zoltan.bujna@komarno.sk
7.
Anton Marek, MUDr.
nezávislý kandidát2anton.marek@komarno.sk

0911 703 325

8.


Imre Andruskó, Mgr.
MOST – HÍD – MKDSZ2imre.andrusko@komarno.sk

0915 613 422
9.
Csilla Szabó, Mgr.
nezávislý kandidát2csilla.szabo@komarno.sk
10.
György Batta, Mgr.
MOST – HÍD – MKDSZ2gyorgy.batta@komarno.sk
11.
Károly Less, Mgr.
SMK-MKP2karoly.less@komarno.sk

0915 370 710
12.
 Štefan Bende, JUDr.
nezávislý kandidát2stefan.bende@komarno.sk
13.
Patrik Ruman, Mgr.
nezávislý kandidát2patrik.ruman@komarno.sk
14.
Attila Horváth, MUDr.
nezávislý kandidát3attila.horvath@komarno.sk

Facebook

0905 933 566
15.
Szilárd Ipóth, MUDr.
nezávislý kandidát3szilard.ipoth@komarno.sk
16.
Margit Keszegh, JUDr.
nezávislý kandidát3margit.keszegh@komarno.sk

0908  784 494
17.
Dávid Kovács
nezávislý kandidát3david.kovacs@komarno.sk

Facebook

0904 588 199
18.
Imre Knirs, PhDr.
SMK-MKP3imre.knirs@komarno.sk
19.
László Stubendek, Ing.
nezávislý kandidát3laszlo.stubendek@komarno.sk
20.
Timea Szénássy, Mgr.
nezávislý kandidát3timea.szenassy@komarno.sk


Facebook

21.
Zsolt Feszty
nezávislý kandidát3feszty.zsolt@gmail.com

zsolt.feszty@komarno.sk
22.
Peter Korpás, Ing.
nezávislý kandidát3peter.korpas@komarno.sk
23. 
Ildikó Bauer,  Mgr.
SMK – MKP3ildiko.bauer@komarno.sk
24. 
Zsolt Sebő, MUDr.
HÍD – MKDSZ3zsolt.sebo@komarno.sk
25. 
Tamás Varga,JUDr.
nezávislý kandidát3tamas.varga@komarno.sk

Volebné obvody:

– určovanie zásad hospodárenie a nakladania s majetkom
– schvaľovanie územného plánu obce alebo jej časti a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce
– schvaľovanie rozpočtu záverečného účtu, kontrola čerpania rozpočtu, rozhodovanie o prijatí úveru alebo pôžičky, schvaľovanie združovanie obecných prostriedkov
– zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo poplatku
– schvaľovanie nariadení
– schvaľovanie dohody o medzinárodnej spolupráci a členstva obce v domácich a medzinárodných združeniach
– určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra, schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancov obce
– zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra
– zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií obce, vymenúvanie a ich odvolávanie vedúcich zakladanie obchodných spoločností
– zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu obce
– vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce
– udeľovanie čestného občianstvo obce, obecných vyznamenaní a cien
– určovanie symbolov obce

Prezenčné listiny poslancov od roku 2018 si nájdete TU.

Prezenčné listiny poslancov za rok 2017 vo formáte PDF si pozrite TU.

Odpovedena interpelácie poslancov , ktoré odzneli na 26.  zasadnutí MZ v Komárne dňa 20.05.2021

 Zsolt Feszty

Odpovedena interpelácie poslancov , ktoré odzneli na 25.  zasadnutí MZ v Komárne dňa 26.04.2021

 Zsolt Feszty

Odpovedena interpelácie poslancov , ktoré odzneli na 21.  zasadnutí MZ v Komárne dňa 05.11.2020

 MUDr. Zsolt Sebő

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 18. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 25. júna 2020:

 Mgr. Károly Less

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 14. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 6. februára 2020:

• MUDr. Zsolt Sebő

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 10. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 12. septembra 2019:

 Zsolt Feszty (NEKA)

 PhDr. Imre Knirs (SMK) , Príloha

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 8. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 27. júna 2019:

• Zsolt Feszty (NEKA) , Príloha

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 5. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 14. marca 2019:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 3. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 31. januára 2019:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• PhDr. Imre Knirs (SMK)

• Mgr. Károly Less (SMK)

 Ing. Peter Korpás (NEKA)

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 2. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 20. decembra 2018:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• PhDr. Imre Knirs (SMK)

• Ing. Peter Korpás (NEKA)

• Mgr. Károly Less (SMK)

 MUDr. Anton Marek (NEKA)