Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

2024

p.č.názovzverejnené
1.Petícia za zachovanie zelene a stromov v okolí rieky Dunaj v Komárne24.4.2024

2023

p.č.názovzverejnené
1.Petícia občanov za urýchlene realizovanie dostatočných parkovacích miest v oblasti ul. Pávia24.04.2023
2.Petícia vo veci vysťahovania neprispôsobivých nájomcov z bytového domu na Ul. priateľstva 2125.04.2023
3.Petícia za zachovanie obojsmernej premávky na Ul. K.Nagya16.06.2023
4.Petícia za riešenie nelegálnej skládky odpadu a tvorcov tohto odpadu17.07.2023
5.Žiadosť formou petície – Otvorený list – Žiadosť pre primátora mesta Komárno a všetkým poslancom MZ Komárno – zmena územného plánu č. parcely 7051/514“4.10.2023
6.Petícia za riešenie nevyhovujúcej dopravnej situácie na úseku štátnej cesty č. I/63 v meste Komárno27.11.2023

2022

p.č.názovzverejnené
1.Petícia – zmena územného plánu za zachovanie oddychovej zóny „a futbalového ihriska “ a za vybudovanie parkovej zelene
s lavičkami na parcelách č.: 7051/181, 7051/182, 7051/183, 7051/184, 7051/185, 7051/186, 7051/187, 7051/188, 7051/63,
7051/1 medzi ulicami generála Klapku a Jána Selyeho
04.05.2022
2.Petícia „proti zámeru výstavby a prevádzky skládky odpadu v k.ú. Komárno – Nová Stráž“22.06.2022
3.Petícia – žiadosť o zmenu územného plánu v Komárne medzi ulicami gen. Klapku a J. Selyeho – zmena funkčného
využitia na verejnú parkovú zeleň bez možnosti zastavania
22.06.2022
4.Petícia „proti zámeru predaja mestských pozemkov a výstavbe obytných blokov“22.06.2022
5.Výzva pre Mesto Komárno – Rozšírenie kamerového systému v podchode popod železničnou stanicou v Komárne30.06.2022
6.PETÍCIA proti prevádzke betonárne na pozemkoch v k. ú. Komárno, parcelné číslo 4357/19, 4357/2005.08.2022

2021

p.č.názovzverejnené
1.Petícia proti výstavbe viacpodlažných bytových domov na križovatke ulíc Mateja Bela a Handlovská v Komárne doručenú mestu
dňa 12.02.2021
24.03.2021
2.Petícia proti výstavbe viacpodlažných bytových domov na križovatke ulíc Mateja Bela a Handlovská v Komárne doručenú mestu
dňa 23.02.2021.
24.03.2021
3.Petíciu proti plánovanej výstavbe pri bašte VII – obytného súboru „VIVA PARK“ v Komárne24.03.2021
4.Petícia proti výstavbe budovy na ul. Záhradnícka, na parcele č. 132/13, vedľa budovy „Pyramída“11.05.2021

2020

p.č.názovzverejnené
1.Petícia – žiadosť o inštaláciu dopravnej resp. informačnej tabule zakazujúcej vstup vozidiel za brány uličného oplotenia bytového domu
na Hradnej ul. 164/13 v Komárne, okrem vozidiel prihlásených rezidentov v nájomných bytoch
14.04.2020
2.Petícia za namontovanie vyvýšených retardérov na ul. Slnečnej26.05.2020
3.Petícia proti zatvoreniu mestských trhovísk14.04.2020
4.Petícia proti výstavbe bytového domu a s ním súvisiacou výstavbou parkovacích a odstavných plôch cestných vozidiel pre bytový dom
na ulici generála Klapku
13.11.2020

2019

p.č.Názov
1.Petícia za biologickú likvidáciu lariev a komárov v Komárne
2.Petícia za zmenu poskytovateľa stravovania
3.Petícia proti umiestneniu výbehu pre psov z Eötvösovej ulice v Komárne a za jeho premiestnenie na iné vhodné miesto
4.Petícia za okamžitá oprava Vážskeho mosta v KN a výstavba kruhového objazdu „Iža“ „Chotínska stanica“
5.Petícia – stop zvyšovaniu dani v meste Komárno!

2018

p.č.Názov
1.Petícia za urgentné riešenie stavu komunikácie v Malej Iži
2.Petícia od nájomníkov bytov na uliciach Špitálska 12-14 a Gazdovská 4-6
3.Petícia za zrušenie činnosti hudobného nočného podniku ROSEDANCE v budove na ul. Eötvösa č. 12 v Komárne
4.Petícia za nevybudovanie dvoch parkovacích miest pred obytným domom, na parcele č. 5832
5.Petícia občanov proti prestavbe rodinného domu na „5 podlažný bytový dom“, Komárno, Hlboká ul.
6.Petícia o zachovanie pôvodného stavu chodníka pred obytným domom na ul. Jókaiho 25 Komárno
7.Petícia za zrušenie rozhodnutia MsÚ Komárno o výstavbe biliardového centra
8.Petícia – kompletná rekonštrukcia priestoru odpadových kontajnerov vo dvore ulíc Budovateľská a E. B. Lukáča

2017

p.č.Názov
1.Petícia v záujme opravy budovy kultúrneho domu v katastri Nová Stráž
2.Petícia proti súhlasnému stanovisku Územnému plánu mesta Komárno v časti B.12.5  Návrh riešenia dopravy VARIANT A
3.Petícia majiteľov nehnuteľností v mestskej časti Komárna, v Malej Iži – nesúhlas s výstavbou reklamnej stavby – billboardových plôch
4.K petíciám na „záchranu oblasti Mŕtveho ramena Váhu v Komárne“ a „proti súhlasnému stanovisku k ÚPN mesta k riešeniu dopravy podľa variantu A“

2016

p.č.Názov
1.Petícia vo veci odsťahovania neprispôsobivých občanov zo Zváračskej ul. č.19 Komárno
2.Námietka obyvateľov mestskej časti Komárno – Nová Stráž proti premiestneniu bocianieho hniezda z ul. Podzáhradná na ul. Vnútorná
3.Petícia občanov majiteľov garáží na ul. Gazdovskej v Komárne
4.Petícia za vybudovanie prístrešku na aut. zastávke
5.Petícia vo veci odsťahovania neprispôsobivých občanov zo Sústružníckej ul. 3, Komárno
6.Petícia na vybudovanie miestnej komunikácie v mestskej časti Malá Iža
7.Petícia za upravenie otváracích hodín podniku Jázmin Piváreň, na ulici E. B. Lukáča pri letnom kine AMFITIÁTER
8.Petícia za dodržiavanie nočného kľudu

2015

p.č.Názov
1.Petícia za zachovanie I.C triedy  na ZŠ s VJM Eötvösa 38 v Komárne
2.Petícia vo veci odsťahovania rómskych občanov zo sídliska I. ul. Sústružnícka 3, Komárno

Zásady

Zásady o postupe pri podávaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií