Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Mestská polícia

FunkciaTelefónMobile-mail
Alexander Tóth
náčelník
035 2851 2560911 935 982mp@komarno.sk
Ernest Ujj
zástupca náčelníka
035 2851 2590948 120 205mp@komarno.sk
zástupca náčelníka0948 553 206
Adela Tánczos
Priestupkový referent
0911 935 983adela.tanczos@komarno.sk
Stála služba1590911 935 981
Mária Csontos
referent
035 2851 257mp@komarno.sk
  • Mestská polícia v Komárne bola založená VZN MZ mesta Komárno č. 2/1991 o mestskej polícii. Postavenie činnosť a právomoci MP upravuje zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon“), štatút Mestskej polície zo dňa 17. marca 1995 a ďalšie zákony.
  • Mestská polícia je poriadkový útvar, pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
  • Vzťah medzi Políciou SR a mestskou políciou upravuje osobitná zmluva o spolupráci, ktorá stanovuje podrobnejšiu úpravu vzťahov medzi Políciou SR a mestskou políciou.
  • Počet zamestnancov mestskej polície stanoví MsZ
  • Územný obvod, v ktorom MP vykonáva svoju činnosť, je vymedzená katastrálnym územím mesta Komárna a Novej stráže.
     

       Rozdelenie mesta na rajóny
       Rajón č. 1: stred mesta – centrum
       Rajón č. 2: sídlisko VII a VI
       Rajón č. 3: sídlisko IV,V a III
       Rajón č. 4: sídlisko Bašty a Letecké pole
       Rajón č. 5: sídlisko I, II, Bauring a Bene
       Rajón č. 6: vonkajšie časti mesta – mestské časti:
                  Nová Stráž, Hadovce, Lándor, Kava, Ďulov Dvor, Harčáš, Malá Iža

Správa o činnosti Mestskej Polície Komárno